زندگی از آنچه که می اندیشی زیباتر است

هـر وقت ڪسے
مخاطب قرارم مے دهد
و مے گویـد :
" تو بہترینے ..
فوق العاده اے ..
خوش بہ حال اطرافیانت " ..

صدایے آشنا در مـלּ زمزمہ مے ڪند :
"جدے نگیـر ...
تـو همانے هستے ڪہ یڪے ..
روزے ..
جایے ...
تـو را نخواست ..
براے هیچ وقت

+ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:31 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

غمگين ترين درد "مرگ"
نيست،
دلبستگي به كسی است كه بداني "هست "
اما.....
" اجازه ي"
بودن در كنارش را نداري....

+ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:30 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

غمگين ترين درد "مرگ"
نيست،
دلبستگي به كسی است كه بداني "هست "
اما.....
" اجازه ي"
بودن در كنارش را نداري....

+ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 21:30 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

یادِته گُفتی
میکُشمت اَگه بِری...
یادِته گفتی
فَقَطُ فَقَط مالِ خودَمـی
یادِته می گُفتی
دیوونه یِ خَنده هامی
یادته بُغض می کردم
وقتی دیر می کردی،
می گُفتی اِی جان
چه خوشگل میشی اینطوری
از این به بعد همش دیر میام
یادِته اون هَمـــــــــــــــه خاطِره رو؟؟؟
یادِته دوسِت دارَم هایی که
دَمِ گوشم می گفتی؟؟؟؟
اَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَه ....
معلومه ک یادِت نیس
اما من اینارو یادمه
و هر روزُ هر روز آه میکشم
تنها بودن قدرت می خواهد ،
و این قدرت را کسی به من داد ،
که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم.

+ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:59 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

میترسم…

میترسم آنقـــدر دوستت بدارم!
که …
خدا هم شک کند...
که …
آغاز "عشق" از آدم و حوا بوده
یا از مــا ؟!

+ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:58 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی


حاﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ......ﺳﺎﻗــــــﯽ ﺑﺮﯾﺰ ...!!ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﻓــــــــــــﻖﺍ؟؟؟ﭘﯿــــﮑﺎ ﺑﺎﻻ ...!!ﺑـــــﺰﻥ ...!!ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺪﺍﺷـﻮﻥ ﺁﺭﻭﻣﻤﻮﻥﻣـﯿﮑﻨﻪ,ﻧـﮕﺎﻫﺸﻮﻥﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﻮﻥﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤــﻪ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻸ ﺑـﻮﺩﻥ,,ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕــﻪﻧﯿﺴﺘــﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕـﻪﺍﻭﻧــﺎﯾﯽ ﻧـﯿﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻗـﺒﻸ ﺑـﻮﺩﻥ ...!!!ﺳـﻼﻣـﺘﯽ ﺭﺩ ﭘـﺎﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﻗــﻠﺒﻤﻮﻥ، ..!!ﺑﻪ ﺳـﻼﻣـﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍﯼ ﺭﻓـﺘﻦ ﺍﻭﻣــﺪﻩﺑـﻮﺩﻥ ...!!ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻣـﺎ ﺑـﺸﻦ ﻭﻟﯽﺟـﻠﻮ ﭼـﺸﻤﻤﻮﻥ ﻣـﺎﻝ ﯾـﮑﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﺷﺪﻥ ...!!ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺑـﻮﺩﻥ ﻭﻟـﯽ ﺭﻭﯾـﺎﺷـﺪﻥ ....!!ﺳـﻼﻣـﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘـﺪﻡ ﺑﯽ ﻣﻌـﺮﻓﺖ ﺑـﺎﺷﻦﺑـﺎﺯﻡ ﺩﺭﮔﯿﺮﺷﻮﻧﯿـﻢ .حالا ب سلامتی خودم ک بخاطرتوقیدبهترازتوروزدم...!!ب سلامتی خودم ک اگه دروغی هم گفتم بخاطرترس ازدست دادنت بود...!ب سلامتی خودم ک درمورد احساسم دروغ نگفتم...ب سلامتی خودم ک ی چیزایی درموردت شنیدم ک خیلی تحملش سخت بودب روت نیاوردم اخه باورم نشد...

 

 

 

 

+ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:54 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی


ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣﮯ ﻣـــﺎﻧﻢ

ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤـــﯽ ﺁﯾـﮯ ...

ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﻬﺎﯾـــﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﺪﺍﻧــﻢ

ﭼﺸﻤﻬــﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫــﺎﮮ ﺁﺳﻤـﺎﻥ ﻛﺴـﮯ ﺍﺳﺖ

ﮐﮧ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﻣــﻦ

ﺑـﮧ ﺗـﻮ ﺧﻮﺍﻫـــﺪ ﺭﺳﯿﺪ ...

ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣــﮯ ﻣﺎﻧـﻢ،

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻮﺳـﮧ ﻫﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﻃﻌﻢ  ﺣﺴﺮﺕ ﻣـﮯﺩﻫﻨﺪ

ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻬــﺎﯾﮯﮐـﮧ ﺳﺮﺷﺎﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﯿــﺎﻝ ﺁﻏﻮﺷـﺖ ...

ﻣــﻦ تمام ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺭﺍﺑﯿﺘﺎﺏ تو می مانم

حتی اگر سالها بعد در آغوش یک غریبه باشم...

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 13:17 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

ﯾـ ـﻪ ﺯﻣـ ـﺎﻧﮯ  ﻗﺸـ ـﻨﮕﺘـ ـﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔـ ـﺎﻕ زنــــــــــدگیم

ﺍﻓـ ـﺘﺎﺩﻥ ﺍﺳﻤـ ـﺖ

ﺭﻭﮮ  ﺻﻔـ ـﺤﻪ ﮮ  ﮔـ ـﻮﺷﯿﻢ ﺑـ ـﻮﺩ...

ﺍﻭﻧـ ـﻢ ﺍﺯﻡ ﮔـ ـﺮﻓﺘـ ـﮯ ....

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 13:13 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینیمیشکنم

بغض میکنم

ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ

ﻭﻗﺘﯽ که می بینم

ﺍﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ .

دست هایی که مال من بود

دست هایی که حق من بود

حقم را باید کف دستم میزاشت

نه روی بدن رقیبم

+ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 13:8 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

حس میکنم دنیاخالیست!!!

مگر تو  چندنفربودی...؟؟؟

لعنتی دوست داشتنی...

+ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 18:53 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

 

"زندگـــــی "

معنـــی پیچیده ای نــدارد !

همین که " تـــــو " باشــی . . .

این ، تمـــــــام زندگی است ...!!

+ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 18:43 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ …

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

+ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 18:42 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

" ﻋﺎﺩﺕ "
ﭼــﻪ ﻃﻌﻢ ِﺗﻠﺨـﮯ ﺩﺍﺭﺩ...
ﻭﻗﺘــﮯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﺷﺘﺒــــﺎﻩ ﺑﮕﯿــــﺮﮮ

+ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ساعت 18:8 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

دلم یک جای دنج میخواهد

آرام و بی تَنِش

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی!

تا آدم گاهی آنجا آرام بگیرد

مثلا آغوش تو !

 

 

 

+ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ساعت 18:1 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

گـاهـی بِهتـَرین راه

. . .

بَرایِ نَزدیک ماندَن به کَسی که "عاشِقِش" هَستی

 

تَظاهُر به :

 

"دوسـتِ مَـعـمـولـی" بـودَنـه

+ دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ ساعت 17:38 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت
بـــه نام "عشـــــــق"
جسمـــــــت را
لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند
و بــــــه نام "ناپاکــــــیٍ تـــــــو"
فـــــراموشت می کنند
بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی
و بــــــه نام "صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی

+ چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ ساعت 18:51 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

زن به خاطر طبیعتش شکننده ست ؛
اما بیشتر از هرکسی تحمل درد رو داره !
تنها چیزی که مقاومت یک زن رو میشکنه ،
توو خالی از آب در اومدن کسی هست که عاشقش بوده ... !!

 

 

+ چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ ساعت 18:50 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

فرقی نمیکند ..

"بیایی" یا "نیایی"

من دیگر هیچ وقت حالم " خوب "‌نمیشود .

 

+ چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳ ساعت 18:48 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

چـقــــدر ســـختــــه منـــطقـــــي فــكر كنــــي

وقتــــي ..

احــســـاســـاتـــت داره خـــفــت ميـــكنـــه!!!!!

 

+ سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:47 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

من یک دختـــــــــرم

 

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن 

اگر بخــــــــــواهم

 

تمام هویــــت مردانه ات را 

به آتـــــــــش خواهم کشید

 

مـــــــــــــن غـــــــــرورم را 

به راحتی به دست نیاورده ام

 

که هروقت دلت خواست خردش کنی 

غــرور مــــــــــن اگر بشکند 

 

 با تیکه هایش شاهرگ زندگی تــــو را نیز خواهد زد...!!! 

 

 

+ سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:42 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

مـטּ בُخـتر هـستـم و تـو مـَرد !

 

امـــآ …

 

نـگرآטּ نبـآش بـہ ڪســے نـخوآهـَمـ گـفـت

 

ڪہ در پس ِ مـشڪلآت و درد هـآیـے ڪہ تـو بـرآیـمـ سـآخـتـے و تحمـل ڪردمـ …

 

در پس ِ نـآمردے و  نـآمـهربانے هـآیـے ڪہ دیـدمـ و دَم نـزدمـ …

 

در پس ِ بـے مـعرفـتـے هـآیـے ڪہ دیدمـ و معرفت هــآیـے ڪہ بہ خـرج دآدمـ ،

 

مـטּ مــَرد تــَر بـودمـ

 

 

 

+ سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:41 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

خِــــــــــــيلي حَــــــرفه...
    دُخــــــــــتَر باشـــــــي ...
      و...
   ميــــــان تَــــــمام مَــــردهايــي كه آرزوی  داشتنـــــــت را دارند ...
      دلتنـــــــنـــــگ مَــــردي باشـــي...
         كه داشتـنش تنها ارزویت باشد

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:23 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

اِمـــشـَــــب مــــے خـــــوام بــِــشـــيـــنـَـــم اَز آرزوهــــام بـِــنـِـــــويـــسـَـــــم . . 
.
.
.
.
بــــــــــہ نـــــــامِ خــُـــــــــدا

مـــــــــــے خــــــــوامــِـــــــش :|

تـــَــــمـــــــــــام

 

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:21 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

یک امشب را می خواهم ازت متنفر باشم
          حداقل به پاس چندی عاشقی ِ بی حاصل
          امشب ازت متنفرم .
          به خاطر بارانی که بارید و نبودی
          به خاطر این بغض های لعنتی که بی صدا می شکنند
          به خاطر دردهایی که مرهمش ، فقط تویی
          به خاطر ِ این حس داغونی که تمامی ندارد
          به خاطر حرف های تلنبار شده در گلویم
          به خاطر آوار شدن آرزوهای مشترکمان
          و ... و ... و
          متعجبم چرا عشقم به نفرت تبدیل نمی شود
          که چرا از یادم نمی روی ای رفته از دست؟!؟
          این جمله ام را با همان عشق همیشگی مان بخوان :
          یادت باشد
          امشب ازت متنفرم.
 اما تو باور نکن

 

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:19 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

ﻛﺠﺎﯾﯽ؟؟؟؟!!!!

ﺗـــــــــــﻮ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫَﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫَﻨﺪ ﺟﺎﯼ

ﺗـــــــــــــــﻮ ﺭﺍﭘُـــــــــــــﺮ ﻛﻨﻨﺪ !!

ﺑﯿﺎ ...!
به ﻫَﻤﻪ ﺑﮕﻮ !!

ﺗــــــــــــــﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷُﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ!!!

ﺟﺎﯼ ﺗــــــــــــــﻭ

              ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﭘُــــــــــــﺮ ﻧِﻤﯿﺸﻮد!!!

 

 

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:10 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﻘـﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﯿﻢ

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:4 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

♧دختــــــــــــــرم♧

ولـــــــــــ✘ـــــــــے

           دلــــــــ ــــــــم مــــــــــردونه

گــــــــ√ـــــــــــرفته

 

 

 

 

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 14:1 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

چه حال مزخرفی دارم من… نه میتونم تورودوستداشته باشم…. نه غیرتورو

 

+ شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ ساعت 13:58 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

” تــــــــــو ”


در کنـــــارِ خـــــودت نیستی و نمیـــــدانی


در کنـــــار ” تـــــو ” بودن


چه حــــــالی دارد 

 

 

+ چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ ساعت 22:48 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینی

ﺧـــــــﺪﺍﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺘـــــ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ؟؟
ﺑـــــــﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ؟؟
ﺑﻪ ﺍﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟؟
ﻣﯿﺪﺍﻧــــﯽ ﻫﻢ ﺍﻏﻮﺷـــﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ ﭼﻪ؟؟
ﻣﯿﺪﺍﻧـــــﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺘـــــــ ﺩﺍﺭﯼ،ﺣﻼﻝ
ﻭﺣﺮﺍﻡ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﻭﮔﻨﺎﻩ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟؟
ﻣﯿﺪﺍﻧـــــﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻏــــﻮﺵ ﺍﻭ؟؟
ﺧﺪﺍﯾـــــﺎ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ... ﺩﻭﺳﺘــــﺶ ﺩﺍﺭﻡ ..

 

+ چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۳ ساعت 22:44 بـ ه قـلمـ فرشته ی زمینیطراح : صـ♥ـدفــ